لیست قیمت رسا

لیست قیمت تجهیزات میکروتیک

قیمت محصول / کالا ردیف
1.030.000 MikroTik SXT sq Lite 5 (RBSXTsq5nD) 1
تماس بگیرید MikroTik LHG 5 (RBLHG-5nD) 2
1.950.000 MikroTik LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL) 3
تماس بگیرید MikroTik DISC Lite 5 (RBDisc-5nD) 4
580.000 MikroTik hAP Lite (RB941-2nD-TC) 5
تماس بگیرید MikroTik RB951Ui (RB951Ui-2HnD ) 6
تماس بگیرید MikroTik RB2011Ui (RB 2011Ui-2HnD) 7
تماس بگیرید MikroTik RB2011Ui (RB2011Ui-RM) 8
تماس بگیرید MikroTik BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) 9
تماس بگیرید MikroTik NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB) 10
تماس بگیرید MikroTik NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPacD-NM) 11

لیست قیمت تجهیزات سیسکو

قیمت ( ريال) محصول / کالا ردیف
تماس بگیرید WS-C2960S-24TS-L 1
تماس بگیرید WS-C2960-24TC-L 2
تماس بگیرید WS-C2960G-48RC-L 3
تماس بگیرید WS-C2960G-24TC-L 4
تماس بگیرید WS-C2960-24TT-L 5
تماس بگیرید WS-C2960-24PC-L 6

لیست قیمت تجهیزات سرور HP

قیمت ( ريال) محصول / کالا ردیف
تماس بگیرید HP DL360 G8 1
تماس بگیرید Rail Kit DL360 2
تماس بگیرید CPU Intel Xeon E5-2660 3
تماس بگیرید CPU Intel Xeon E5-2650 4
تماس بگیرید CPU Intel Xeon E5-2620 5
تماس بگیرید RAM 16GB DDR3 6
تماس بگیرید RAM 8GB DDR3 7

لیست قیمت کابل و سایر تجهیزات

قیمت ( ريال) محصول / کالا ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10