اکنون کلیه تنظیمات مورد نیاز جهت تخصیص آدرس IP به کلاینت ها انجام گرفت و کافی است کلاینت ها را در حالت دریافت IP از DHCP سرور (Dynamic) قرار دهیم تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی از سرویس DHCP بهره ببریم.